Általános szerződési feltételek

Az ÁSzF-t, illetve az ÁSzF módosításait a Professional IT Services, továbbiakban Szolgáltató, online elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a honlapján keresztül.

A Professional IT Services szerverüzemeltetés, szerver automatizálás, weboldal fejlesztés, domain regisztráció, webtárhely és levelezés (e-mail) szolgáltatást nyújt saját szerverein, valamint partnerein keresztül. A Szolgáltató saját szerverein tárolt adatokra és állományokra a Szolgáltató ÁSzF-e az irányadó. A Szolgáltató partnereinél igénybe vett szolgáltatásokra a partnerek Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

Szolgáltatót a feladatai és a szolgáltatások ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg. Szolgáltató a szolgáltatási díj módosításának a jogát fenntartja. A Szolgáltató a díj esetleges módosításáról legalább 30 nappal előre írásban értesíti a Megrendelőt.

Fizetési módok: banki átutalás, bank- és hitelkártya, Paypal, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR).

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás nyújtása során keletkező közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősségét bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a szolgáltatás igénybevétele okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről.

Szolgáltató a Szerződéssel kapcsolatos teljesítéséből eredő károkért kizárólag egy havi szolgáltatási díj mértékéig felel.

A szolgáltatási díj fizetése havonta előre, számla ellenében történik. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató részére határidőben nem fizeti meg a szolgáltatási díj összegét, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatokat tartós jogviszony keretében, Megrendelővel kötött határozatlan időtartamú Szerződés alapján látja el. A Szerződés írásban közölt nyilatkozattal bármely fél által a hónap utolsó napjára felmondható azzal, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb, mint 30 nap.

Szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha bármely Fél írásbeli – legalább 8 napos határidőtűzést tartalmazó – figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok ellátása során jogosult közreműködőt igénybe venni.

Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szerződés alapján végzett adatkezelés jogcíme a megbízási szerződés teljesítése, időtartama pedig a szerződés hatályával megegyező.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. E feltételeket azokra a szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, amelyeket a jelen általános szerződési feltételek kihirdetését követően kötöttek meg. A jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató honlapján történő közzététel időpontjától minősülnek kihirdetettnek.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Megrendelőt elektronikus levélben tájékoztatja.

Szerver üzemeltetés és automatizálás, webfejlesztés

Az ügyfeleink tudomásunkra jutott bizalmas üzleti és személyes adatait bizalmasan kezeljük, melyet minden megbízás esetén titoktartási nyilatkozattal biztosítunk.

Szolgáltató biztosítja a Megrendelő feladatai ellátása érdekében üzemeltetett informatikai eszközök felügyeletét, az informatikai rendszerek működőképes állapotának fenntartását.

Szolgáltató vállalja, hogy a feladatai elvégzése során az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, kijelenti továbbá, hogy szakmai felkészültsége a feladatok ellátását lehetővé teszi.

A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik az általa használt hardverek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint a szoftverek jogtisztaságáért.

Az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Megrendelő informatikai rendszerei hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy más informatikai rendszerekkel és szoftverekkel kompatibilisek.

A Szerződésből folyó kötelezettségeik teljesítése során a Felek együttműködnek, és egymást kölcsönösen tájékoztatják a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről.

Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

Tárhely szolgáltatás

Szolgáltató a webtárhely (statikus állományok, dinamikus tartalmak, adatbázisok) és a levelező szolgáltatást (SMTP, IMAP, webmail) külön kezeli és külön is számlázza. Megrendelő döntése hogy a webtárhely és a levelezés szolgáltatást is igénybe veszi, vagy csak az egyiket.

A levelező és csoportmunka szolgáltatásunkat professzionális felhasználásra terveztük, ezért elsősorban azoknak ajánljuk, akik aktívan használják a naptár, chat, videohívás, kontakt- és filemegosztás szolgáltatásokat.

Levelezés és csoportmunka támogatás

Szolgáltató levelezés és csoportmunka támogatást biztosít saját vagy partnerei szerverein. A levelezés biztonságáról szolgáltató az alábbi módon gondoskodik:

 • rendszeres mentés
 • cloud szerverek használata eltérő helyeken
 • magas rendelkezésre állású környezet kialakítása (live sync)
 • GDPR kompatibilitás
 • magyar cég, magyar csapat, magyar jogszabályi háttér
 • nincs marketing célú adatgyűjtés

A levelező szolgáltatásról részletesebben a Zimbra webmail oldalán olvashatsz.

Webtárhely szolgáltatás

A Szolgáltató az alábbi partnerekkel van kapcsolatban:

Webtárhely árak

Szolgáltató éves díjat számít fel a saját szerverein elhelyezett webtárhelyek után.

A webtárhely szolgáltatás éves díja: 6000 Ft / GB + ÁFA

Webtárhely csomagok

A webtárhely csomagjaink tartalmazzák az adatbázis tárhelyet is.

A webtárhelyek az alábbi kvótákkal rendelhetőek:

 • 1 GB
 • 5 GB
 • 10 GB
 • egyéni

A webtárhely szolgáltatás tartalmazza:

 • ingyenes SSL (Let’s Encrypt)
 • 500 Mbit/s sávszélesség
 • korlátlan CPU és RAM használat
 • korlátlan számú adatbázis (az adatbázis mérete beleszámít a tárhely kvótába)
 • korlátlan domain és aldomain
 • korlátlan adatforgalom
 • SFTP hozzáférés
 • PHP 5/7/8, Perl, Python, Java, CGI
 • PHPMyAdmin
 • MySQL, PostgreSQL
 • Cronjob futtatása
 • egyedi shell scriptek használata
 • WordPress telepítés ingyen
 • heti mentés
 • készséges 7/24 ügyfélszolgálat
 • a tárhelyeket SSD-vel, 32 GB RAM-al és 8 magos Intel Xeon CPU-val ellátott szerverek szolgálják ki

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató – Professional IT Services – a saját webtárhely szolgáltatás keretében legalább 95%-os éves rendelkezésre állást biztosít (Szolgáltató az OVH-nál és Contabo-nál bérelt VPS-eken üzemelteti a tárhely szervereit és a partner szolgáltatók 95%-os rendelkezésre állást garantálnak) a nála elhelyezett weboldalak és a levelezés elérhetőségére. A rendelkezési időbe nem tartozik bele a Szolgáltató weboldalán előre bejelentett havi maximum 3 óra karbantartási idő.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó állományairól (web, email, adatbázis) heti mentést készít és azt 4 hétig megőrzi.
 3. Amennyiben a Felhasználó weboldala veszélyezteti más weboldalak biztonságát és elérhetőségét (túlzott sávszélesség használat, túlzott tárhely használat, illegális vagy nem rendeltetés szerű tárhely használat), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót e-mailben tájékoztatni, végső esetben a tárhelyhez való hozzáférést és a weboldal kiszolgálását felfüggeszteni.
 4. A Szolgáltató köteles a webtárhely szolgáltatást korlátozni amennyiben arról kártékony kódokat, vírusokat terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
 5. A Szolgáltató azonnal korlátozza a webtárhely szolgáltatás működését, amennyiben annak segítségével kártékony vagy spam leveleket terjesztenek.
 6. A Szolgáltató jogosult arra – és a Felhasználó köteles ezt engedélyezni –, hogy a Felhasználó által használt adatbázis szerkezetbe szükség esetén indexeket helyezzen el, annak érdekében, hogy mérsékelje a szerverek terheltségét.
 7. Amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a vásárolt webtárhelyet, a Szolgáltatónak jogában áll a webtárhely csomagot korlátozni vagy áthelyezni másik szerverre, hogy a többi ügyfél tárhely csomagjainak működését és elérését ne veszélyeztesse.
 8. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárhely erőforrásait globálisan vagy csomagonként eltérően korlátozza.
 9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, felfüggessze, vagy más módon korlátozza a tárhelyhez a hozzáférést bármikor, értesítéssel vagy anélkül.
 10. Jelen ÁSzF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
 11. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

 Általános tilalmak

A Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSzF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

 1. Felhasználó a webtárhelyet csak és kizárólag webes tartalmak és a weboldalhoz kapcsolódó állományok tárolására használhatja, Felhasználónak tilos a webtárhelyet online backupként, file tárolóként vagy egyéb elektronikus állományok tárhelyeként használni!
 2. A Szolgáltató szerverein nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
 3. A Felhasználó nem terjeszthet és nem tehet közzé a Szolgáltató által biztosított Tárhely szolgáltatás felhasználásával a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatósági vagy érintett jogtulajdonosi felkérésre a Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató által biztosított Tárhely szolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 4. Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak a Szolgáltató szerverein.
 5. Tilos az oldalon a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe ütköző gazdasági reklámot közzétenni.
 6. Tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése, közismert nevén a spammelés.

A jelen ÁSzF rendelkezései útmutatóul szolgálnak, de nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSzF-ben kifejezett utalás található-e. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

A szerződés létrejötte és megszűnése

 1. A szerződés a tárhely, vagy egyéb szolgáltatás aktiválásának kezdetekor jön létre.
 2. A szerződés megszűnik ha a szolgáltatás hosszabbítás nélkül lejár. (Szolgáltató a szerződés megszűnte után még 30 napig megőrzi a tárhelyhez tartozó adatokat.)

Felelősségkizáró nyilatkozatok

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 1. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 2. az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 3. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában;
 4. a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 5. egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 6. Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért;
 7. A Felhasználó internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.

Vis maior:

 1. Ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok – így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz – miatt nem képes, az esetben a szolgáltatás szünetel.

Felhasználói nyilatkozat:

 1. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.
 2. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.
 3. A Szolgáltató szolgáltatását a Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Professional IT Services adatai és elérhetőségei

Frissítve: 2021. szeptember 28.

Scroll to top