Általános szerződési feltételek

Az ÁSzF-t, illetve az ÁSzF módosításait a Professional IT Services, továbbiakban Szolgáltató, online elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a honlapján keresztül.

A Szolgáltató saját szerverein tárolt adatokra és állományokra a Szolgáltató ÁSzF-e az irányadó. A Szolgáltató partnereinél igénybe vett szolgáltatásokra a partnerek Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

Szolgáltatót a feladatai és a szolgáltatások ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg. Szolgáltató a szolgáltatási díj módosításának a jogát fenntartja. A Szolgáltató a díj esetleges módosításáról legalább 30 nappal előre írásban értesíti a Megrendelőt.

Fizetési módok: banki átutalás, bank- és hitelkártya, Paypal, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR).

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás nyújtása során keletkező közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősségét bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a szolgáltatás igénybevétele okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről.

Szolgáltató a Szerződéssel kapcsolatos teljesítéséből eredő károkért kizárólag egy havi szolgáltatási díj mértékéig felel.

A szolgáltatási díj fizetése havonta előre, számla ellenében történik. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató részére határidőben nem fizeti meg a szolgáltatási díj összegét, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatokat tartós jogviszony keretében, Megrendelővel kötött határozatlan időtartamú Szerződés alapján látja el. A Szerződés írásban közölt nyilatkozattal bármely fél által a hónap utolsó napjára felmondható azzal, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb, mint 30 nap.

Szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha bármely Fél írásbeli – legalább 8 napos határidőtűzést tartalmazó – figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok ellátása során jogosult közreműködőt igénybe venni.

Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szerződés alapján végzett adatkezelés jogcíme a megbízási szerződés teljesítése, időtartama pedig a szerződés hatályával megegyező.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. E feltételeket azokra a szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, amelyeket a jelen általános szerződési feltételek kihirdetését követően kötöttek meg. A jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató honlapján történő közzététel időpontjától minősülnek kihirdetettnek.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Megrendelőt elektronikus levélben tájékoztatja.

Szerver üzemeltetés és automatizálás, webfejlesztés

Az ügyfeleink tudomásunkra jutott bizalmas üzleti és személyes adatait bizalmasan kezeljük, melyet minden megbízás esetén titoktartási nyilatkozattal biztosítunk.

Szolgáltató biztosítja a Megrendelő feladatai ellátása érdekében üzemeltetett informatikai eszközök felügyeletét, az informatikai rendszerek működőképes állapotának fenntartását.

Szolgáltató vállalja, hogy a feladatai elvégzése során az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, kijelenti továbbá, hogy szakmai felkészültsége a feladatok ellátását lehetővé teszi.

A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik az általa használt hardverek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint a szoftverek jogtisztaságáért.

Az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Megrendelő informatikai rendszerei hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy más informatikai rendszerekkel és szoftverekkel kompatibilisek.

A Szerződésből folyó kötelezettségeik teljesítése során a Felek együttműködnek, és egymást kölcsönösen tájékoztatják a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről.

Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

Jelen ÁSzF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.

A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

A Professional IT Services adatai és elérhetőségei

Frissítve: 2023. július 17.

Scroll to Top