Általános szerződési feltételek

Az ÁSzF-t, illetve az ÁSzF módosításait a Professional IT Services, továbbiakban Szolgáltató, online elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a honlapján keresztül.

A Professional IT Services domain regisztráció, webtárhely és levelezés (e-mail) szolgáltatást nyújt saját szerverein, valamint partnerein keresztül. A Szolgáltató saját szerverein tárolt adatokra és állományokra a Szolgáltató ÁSzF-e az irányadó. A Szolgáltató partnereinél igénybe vett szolgáltatásokra a partnerek Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

Levelezés és csoportmunka támogatás

Szolgáltató levelezés és csoportmunka támogatást biztosít saját vagy partnerei szerverein. A levelezés biztonságáról szolgáltató az alábbi módon gondoskodik:

 • rendszeres mentés
 • cloud szerverek eltérő helyeken
 • magas rendelkezésre állású környezet kialakítása

A levelező szolgáltatásról részletesebben a Zimbra webmail oldalán olvashatsz.

Webtárhely szolgáltatás

A Szolgáltató az alábbi partnerekkel van kapcsolatban:

Saját webtárhely árak

Szolgáltató éves díjat számít fel a saját szerveren elhelyezett webtárhelyek után.

A webtárhely szolgáltatás éves díja: 1.500 Ft / GB + ÁFA (aktuális tárhely használat arányosan, de a legkisebb kiszámlázott egység: 1 GB)

A webtárhely szolgáltatás tartalmazza:

 • ingyenes SSL
 • korlátlan email fiók
 • korlátlan adatbázis
 • korlátlan domain név
 • korlátlan adatforgalom
 • csoportmunka támogatás (webmail, naptár, chat)
 • PHP5, PHP7, CGI, MySQL, PostgreSQL
 • PHPMyAdmin
 • rendszeres mentés

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató – Professional IT Services – a saját webtárhely szolgáltatás keretében legalább 95%-os éves rendelkezésre állást biztosít (Szolgáltató az OVH-nál és Contabo-nál bérelt VPS-eken üzemelteti a tárhely szervereit és a partner szolgáltatók 95%-os rendelkezésre állást garantálnak) a nála elhelyezett weboldalak és a levelezés elérhetőségére. A rendelkezési időbe nem tartozik bele a Szolgáltató weboldalán előre bejelentett havi maximum 3 óra karbantartási idő.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó állományairól (web, email, adatbázis) heti mentést készít és azt 4 hétig megőrzi.
 3. Amennyiben a Felhasználó weboldala veszélyezteti más weboldalak biztonságát és elérhetőségét (túlzott sávszélesség használat, túlzott tárhely használat, illegális vagy nem rendeltetés szerű tárhely használat), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót e-mailben tájékoztatni, végső esetben a tárhelyhez való hozzáférést és a weboldal kiszolgálását felfüggeszteni.
 4. A Szolgáltató köteles a webtárhely szolgáltatást korlátozni amennyiben arról kártékony vírusokat terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
 5. A Szolgáltató azonnal korlátozza a webtárhely szolgáltatás működését, amennyiben annak segítségével kártékony vagy spam leveleket terjesztenek.
 6. A Szolgáltató jogosult arra – és a Felhasználó köteles ezt engedélyezni –, hogy a Felhasználó által használt adatbázis szerkezetbe szükség esetén indexeket helyezzen el, annak érdekében, hogy mérsékelje a szerverek terheltségét.
 7. Amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a vásárolt webtárhelyet, a Szolgáltatónak jogában áll a webtárhely csomagot korlátozni vagy áthelyezni másik szerverre, hogy a többi ügyfél tárhely csomagjainak működését és elérését ne veszélyeztesse.
 8. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárhely erőforrásait globálisan vagy csomagonként eltérően korlátozza.
 9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, felfüggessze, vagy más módon korlátozza a tárhelyhez a hozzáférést bármikor, értesítéssel vagy anélkül.
 10. Jelen ÁSzF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
 11. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

 Általános tilalmak

A Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSzF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

 1. Felhasználó a webtárhelyet csak és kizárólag webes tartalmak és a weboldalhoz kapcsolódó állományok tárolására használhatja, Felhasználónak tilos a webtárhelyet online backupként, file tárolóként vagy egyéb elektronikus állományok tárhelyeként használni!
 2. A Szolgáltató szerverein nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
 3. A Felhasználó nem terjeszthet és nem tehet közzé a Szolgáltató által biztosított Tárhely szolgáltatás felhasználásával a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatósági vagy érintett jogtulajdonosi felkérésre a Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató által biztosított Tárhely szolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 4. Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.
 5. Tilos az oldalon a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe ütköző gazdasági reklámot közzétenni.
 6. Tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése, közismert nevén a spammelés.

A jelen ÁSzF rendelkezései útmutatóul szolgálnak, de nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSzF-ben kifejezett utalás található-e. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

A szerződés létrejötte és megszűnése

 1. A szerződés a tárhely, szolgáltatás aktiválásának kezdetekor jön létre.
 2. A szerződés megszűnik ha a szolgáltatás hosszabbítás nélkül lejár. (Szolgáltató a szerződés megszűnte után még 30 napig megőrzi a tárhelyhez tartozó adatokat.)

Felelősségkizáró nyilatkozatok

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 1. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 2. az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 3. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában;
 4. a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 5. egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 6. Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért;
 7. A Felhasználó internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.

Vis maior:

 1. Ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok – így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz – miatt nem képes, az esetben a szolgáltatás szünetel.

Felhasználói nyilatkozat:

 1. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.
 2. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.
 3. A Szolgáltató szolgáltatását a Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Professional IT Services adatai és elérhetőségei

Frissítve: 2021. április 7.

Scroll to top